మీ మనసులోని జ్ఞాపకాలు,మధురమైన ఊహలు,యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ పలుకులు, వేణు భగవాన్ హృదయ స్పందనా, జీవిత సత్యాలని చెప్పే ఓషో (osho ), మల్లాది చెప్పే మధురిమలు, అందరిని అలరించే మీలోని ఆలోచనలు అందరికీ అందించాలన్న తలపే.. ఎడిటర్..మీ beditor.. ఈ చిన్న వారధి మీ కోసం...మీ ముందుకు...మీ మాటల గారడి, మనసులోని గమ్మత్తులు, మధురమైన మధురిమలు మాతో పంచుకొమ్మని...మా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం.

Latest Articles

తెలియనితనం.... తెలివిడిలేనితనం

బాల్యం బాగుంటుందని వాళ్లు వీళ్లు అన్నప్పుడు జరిగిపోయిన కాలం బాగానే ఉంటుందనిపించేది...కానీ ఇప్పుడు తెలుస్తోంది బాల్యం ఎంత బాగుందో ఎందుకు బాగుండేదో.. ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి ఆడుకునే వాళ్ళు... అందులో ఇద్దరూ ఒక ఇంటి వాళ్లే... ఒకానొక సమయంలో ఇల్లు...

కాఫీవిత్…ఆర్.రమాదేవి పొయెట్రీ..842-ఎ.రజాహుస్సేన్

(మార్చి 8, అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం) *కాఫీవిత్…ఆర్.రమాదేవి పొయెట్రీ..842 అతగాడు ‘లేడనే’నిజం కంటే,’ఉన్నాడనే’అబద్ధమే బాగుంటుంది..ఎందుకుంటే భావనాలోకంలో అత గా డెప్పుడూ చిరంజీవే..ఊహల్లో అతడెప్పుడూ నిత్యనూతనుడే.ఈ...

Latest Stories

కల..వరమాయే

  ఏడుస్తూ మెట్లు దిగుతుంది ... తివాచీ మీద ఊగుతున్న పెద్ద కుర్చీ చూసి భయంతో నోరు తడారిపోయింది...కిందగదిలో నుంచి ఎవరో పిలుస్తున్న పిలుపు .. మెల్లిగా అటు వైపు అడుగులు వేసింది.. గదిలో ఎవరూ లేరు... ఎదురుగా పెద్ద అమ్మవారి విగ్రహం... చుట్టూ నూనె...