నీతో నా పయనం...

నీతో నా పయనం ....కొత్త పుంతల్లోకి పరుగులు తీసింది ...!

నీతో ఉండిపోవాలి అనుక్షణం....ఆశతో  నా ప్రతి ప్రయత్నం. పరుగులు తీసింది ..!

నీ వాలు చూపులు తాకిన నిముషం ....ఆకాశానికి ఎగిరెను నా మనసు ...!

నిను  విడిచి నేను చేరిన నా గమ్యం....గుర్తుకొచ్చి , కలతచెంది కలవరించెను నా హృదయం...!

నిను పెళ్ళిచూపులలో చూసిన  క్షణం....అద్బుతం, అనంతం నా ఆనందం...!

---పవన్


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!