ఓ కల...

కల గంటిని ఒక తీయని కలను,
కలలోన  కలసితిని ఒక వనితను,
వనితను చూసి మరిచితిని నను నేను ,
కలవరించెను అనుక్షణం తనను,
తాను వచ్చి నా కనులను ముసేను,
ముందుకు వచ్చి గట్టిగ కౌగిలించెను,
కాసేపు కంగారు పడి కనులు తెరిచేను,
చివరికి ఇది కల అని తెలిసి నవ్వుకొనెను....!
 

 


Comments

Post New Comment


PRASANNA 13th Dec 2013 04:15:AM

LOVELY DEAR BABY