నీవే నా రాణివే...

నా చూపులు నీకై వెదికే.. నీ అందం అలరించే
నా మాటలు నీకై వేచే..  నీ చిరునవ్వే నను చేరే
నా మది నిన్నే తలచే.. నీ రాకకై ఎదురుచూసే
ఆలోచనకు తావే లేదు..  నీవే నా రాణివే
జాగేలనే వయ్యారి... రావే నా దరి చేరా
తనువు తల్లడిల్లే.... తనివితీరా నీ బిగి  కౌగిట సేదతీర....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!