అందాల చిన్నది .....

సందెకాడ చిన్నది  ఏటిగట్టుకొచ్చింది
అజంతా శిల్పమొలె నా మనసు దోచింది
వెలుగునీడలవోలె దోబుచులాడింది
చిరునవ్వుతో నన్ను ఊహల్లో బంధించింది
ఆశ,నిరాశలతో ఇల్లే చేరాను
కలత నిదురతో తెల్లవారెను

కళ్ళెదుట అందాల సుందరి.....
సరసమాడ వచ్చాను, నన్నందు కొమ్మంటూ
ఎరుపెక్కిన చెక్కిలితో,అందాల సోయగాలతో
కనిపించని అందాలతో నను కవ్వించి.....
వచ్చేది శ్రావణమాసం వచ్చి తాళి కట్టవోయ్ "బావా " అంటూ
అల్లరి నవ్వులతో అందకుండా పారిపోయే.......


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!