మనసు సవ్వడి

మనసు సవ్వడి చేస్తుంది
నెమలి ఈక అందానికే....

మనసు హోయలె పోతుంది
చిన్నవాడి చిరునవ్వుకే...

మనసు చిన్నబోతుంది
అతగాడి నిశ్శబ్దానికే...

మనసు మౌనంగా  ఉంటుంది
నచ్చినవాడు తప్పు చేస్తే..

మనసు కవితే రాస్తుంది
ఇంకో మనసుకి తెలపడానికే...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!