నిశ్శబ్ద గోదావరి

ఉప్పొంగిన  కెరటంలా  కలలో కదలాడనా..
నిశ్శబ్ద  గోదావరిలా నిలకడగా ఉండనా..
ఉరిమే ఉరుములా నిన్నే తాకనా
పరుగులిడే కృష్ణమ్మలా నిను  చేరనా..
జడివానలో సుడిగాలిలా నిన్ను నాలో దాచుకోనా..
తీరని ఆశలా వెంట పడనా, ఎండమావిలా సయ్యాట లాడనా..
నీ నీడలా మారిపోనా ..నీ కంటి వెలుగులా ఉండిపోనా..
ఉహగా మిగిలిపోనా.. చిత్రమైన కథలా  దూరంగా వెళ్ళిపోనా ...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!