ప్రకృతి వయ్యారాలు...

అరివిరిసిన మందారాలు

హొయలు వొలికే జలపాతాలు

కమ్మని కోయిల రాగాలు

చిట్టి పాపాయి దరహాసాలు

బావ మరదళ్ల సరసాలు

మనసుదోచే దృశ్యాలు

వొలక బోస్తోంది ప్రకృతి వయ్యారాలు

ఆహా మైమరచి పోయాయి నా కన్నులు


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!