కల కాదు కల కాదు కాళీ

కల కాదు కల కాదు కాళీయమర్ధనము
కల్లోల యమునలో దిమిధిమ్మి నాట్యమ్ము
ఆకాశసంద్రాన నాగఫణి భూషణము
నరులెవ్వరు ఎరుగని నాట్యవిన్యాసమ్ము
ఘల్లనుచు ఘల్లనుచు మువ్వలాడేను
మువ్వలకు సరిజోడు మెరుపు మెరిసేను
కల కాదు కల కాదు కాళీయమర్ధనము

Related Poetry / Articles


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!