మాయాదుప్పటి

నీకు నాకు మధ్య ఖాళీ
అల్లుకుందని అనిపించినపుడు
మనసు కాసేపు అవునేమో అంటూ
కాదేమో అంటూ తల్లడిల్లుతున్న వేళ

ఒక్కసారిగా కరుకైన చీకటి కప్పుకున్నట్టు
అనంతమైన దుఃఖాన్ని రానమ్మని పిలచి
అణు అణువుగా విడిపోతూ కరిగిపోవాలని

కానరాని నిశ్శబ్దాన్ని బలంగా ఒడిసిపట్టి
నాపై నేను ఒట్టు పెట్టుకొని
అనుకున్నదంతా నిజం చేయాలని

నీపై మక్కువున్న మనసు
అనుమానపు అలుజడితో
మొండిపట్టు పడుతోంది...

ఓయ్
లాలించడం ఊరడించడం
నీకు తెలుసు కదోయ్

మృదువుగా బుజ్జగించి
బెంగటిల్లిన మనసునుకు
నీదైన మాయాదుప్పటి కప్పి
కలలోనైనా కనిపించి పోరాదటోయ్
❤️❤️


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!