గిల్లికజ్జాల రాక్షసి

అప్పుడప్పుడు
అనిపిస్తుంది నీ చుట్టూ
ఎత్తయిన కోటగోడ కట్టేద్దామని..

నలుగురు మధ్యన ఉన్నప్పుడు
లాక్కొని వచ్చేద్దామని...

మరింత గడుసుతనంతో
నిన్నో చిక్కని అడవిలో
దారి తప్పేట్టు వదలాలని...

విసిగించి వేదించి
క్షమించరాని నేరాలు
ఎన్నో చేయాలని...

ఎంత అక్కసో
నాలోని నీపై..

ఓయ్
గిల్లికజ్జాల రాక్షసినని
నీకు తెలియదు కదా..

తెలుసుకోవడానికి కాస్త
ఆవలికో ఈవలికో జరిగి చూడు

పంతం పట్టిన మది చెబుతుంది
నేనేంటో .... నువ్వేంటో


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!