రింగా రింగా రోజస్

పట్టుమని పది మాటలు
మాట్లాడుకున్నామో లేదో
నీవు గురుతులేనికాలం నుంచి
తెలిసని ఎలా అనుకున్నానో

అడుగు అడుగు కలిపి నడిచిందే లేదు
నా నడకదారిలో నీడవు
నువ్వని ఎలా అనుకున్నానో

నీ చిరునవ్వుతో
జత కలిపిన గురుతే లేదు
నా చిరునవ్వుకు ఆనవాళ్లు
నువ్వేనని ఎలా నమ్మానో

తూకాలు లెక్కలు తెలియవంటూనే
లెక్కలేనన్ని కొలతలు ఎందుకు వేస్తానో

అప్పుడు ఇప్పుడూ
నీ సొంతం అంటూ అనలేని నేను
ఆకాశంమంత ప్రేమిస్తున్నాను అని
మనసా వాచా ఎందుకు నమ్ముతానో అర్థమే కాదు

ఓయ్
ఏదేమైనా
రింగా రింగా రోజస్ అంటూ
నీ చుట్టూ అల్లుకోవటం మాత్రం
భలే బాగుంటుందోయ్


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!