మెత్తని ఓ వీడికోలు

ఒకసారి రా రమ్మని పిలవాలని ఉంది
వదలక మారాము చేయాలని ఉంది
నీ చేతిలో గోరింటాకు దిద్దాలని ఉంది
నాపై ప్రేమ కొలతలు తెలుసుకోవాలని ఉంది...

వాదాలు.. ప్రతివాదాలు
అలకలు... మౌనాలు
ఏమీ లేవు...... ఈవేళ

ఓయ్
నీతో నాలుగడుగులు
రెండు మాటలు
చిక్కని కాఫీ
మెత్తని ఓ వీడికోలు
చాలదా ఈ పూటకి...❤️


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!