పరిచయం

నాకు తెలియని కథలు
నేను చూడని వెతలు


అయినా ..ఎందుకో
కొన్ని కథలు మనసుకు
గాయం చేసి వెళుతున్నాయి


బహుశా
జీవితంలో సరిపడేంత గాయాలు
అందుకోలేదని అనుకుంది కాబోలు...
ఏమో... కాదేమో
నేను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నానేమో..


నాకు తెలియని చీకటికోణపు
గాయాలకు లేపనం అవ్వాలని
రూపు మార్చుకొని వచ్చాయేమో..


ఈ గాయపడిన కథలు
నాకు తెలియని వెతలున్న కథలు
చెకుముకిరాళ్లకు రాలిన నిప్పులాంటి కథలు
చిక్కటి అడవిలో విరిసిన మోదుగపూలు..


ఇపుడు
పాత జ్ఞాపకాల మల్లెదండగా
కొత్తగా పరిచయం అవుతున్నాయి..
 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!