నన్ను నీకు ఇచ్చేస్తానేమో

నీ చేతి నుండి జాలువారే
సమయాన్ని గమనించావా...

అందులో
నీ నుండి తప్పుకొని
రాలిపోయే గాలి బుడగ
ఒకటి ఉంది కదోయ్

అదే ..
లెక్కకు రాని సమయం
అచ్చంగా నాదైన సమయం

ఓయ్
ఎప్పుడైనా
కొదవ పడితే
ఆలోచించి అడుగు

సమయంతో పాటు
నన్ను నీకు ఇచ్చేస్తానేమో


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!