లిప్తకాల స్వప్నం

నా లిప్తకాల స్వప్నం
అంచలంచలుగా ఎదిగి
నీతో ఎప్పుడు ముడిపడిందో

ఎంతగా పెనవేసుకున్నా
అనంతమైన రంగులుగా విడివడి
రాలిపోతుందేమో నాది కాని స్వప్నంగా
ఏ క్షణమైనా అనుకూలించని సమయాన ...

ఎందుకో
నిశ్శబ్ద దిగులు కమ్ముకుంటుంది
అణువణువు నల్లని మేఘంలా...

అయినా
రసవత్తర కథలు చెప్పో
రాకాసి మాయ చేసో
విడివడిన రంగులని
రాలిపడిన క్షణాలని
కలిపి మూట కట్టలేనా

ఓసారి....మరోసారి
మొదలు పెట్టనా....
ఓ లిప్తకాల స్వప్నానికి
మెత్తగా ...సుతిమెత్తనంగా
నీ అరచేతి మెత్తదనం ఇమిడిపోయేటట్టు
కొత్తగా విడివడని రంగులు అద్దుతూ

ఓయ్
మరి ఈవేళ
నువ్వు ... నా వైపే కదూ
ఏమంటావ్...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!