వీడని పాతదనం

ఏడేడు ఏడేడు జన్మలు
వెనక్కు వెళ్లి వచ్చినట్టుంది

నేను వదిలేసి వచ్చిన కలలు
చెరిగిపోయిన నే నడిచిన దారులు
ఎక్కడో విసిరేసి వచ్చిన పాతదనం...

ఈరోజు మరింత కొత్తగా కనిపించి
నన్ను చుట్టేసి ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తుంది

వీడని పాతదనపు వాసన లేవో
వెంటపడి నాతో వచ్చినట్టు...
గండ శిలలను చీల్చుకొని
నా ఎదుట నిలిచినట్టు...

నాకు తెలిసిన జ్ఞాపకాన్ని
పదే పదే పరిచయం చేస్తుంది

ఓయ్
అది నువ్వే కదా
నా నువ్వే కదూ

నా మది మోహపు రాగాలు
పలుకుతుంది నీకోసం...
ఏడేడు జన్మల గుర్తులు ఒడిసిపట్ట..
ఈపూట నీవూ నాతో ఉండిపోవోయ్


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!