ఫస్ట్ బెంచీ అబ్బాయి

ఒకానొక సమయం
నీవు సృష్టించిన 'అతను '
నేనే కదా గడుసరి ప్రశ్న వేశాడు

అయ్యో రామ
రేఖాగణితము బీజగణితము అంటూ
లెక్కలన్నీ క్షణాల్లో చేసే
ఫస్ట్ బెంచీ అబ్బాయికి ఎలా చెప్పనూ?

కొలతలు సరిగ్గా తెలియని
లాస్ట్ బెంచ్ అమ్మాయితో
పంతమెందుకని...
మనసు కొలతల తడబాటు
నీకు తెలయడం కష్టమని...

ఆకాశాన్ని దాటి పాలపుంతల చెంతన
కమనీయమైన పూలు పూస్తాయని
నిక్కచ్చిగా నిజమంటూ చెప్పే కథలు ఎన్నో...

భూమి లోలోపలికి వేర్లు వెళతాయి
ఆకాశాన్ని దాటుకుని పూలు పూయవని
నిజ నిర్ధారణతో లెక్క తేల్చేస్తావుగా...

ఇంకెలా
నీ లెక్క తప్పే  కథలు నీవు నమ్మేది
అక్కడ పూచిన పూలను కోసుకొచ్చేది

ఓయ్
లెక్కల్లో నేనెప్పుడూ వెనకడుగే
నీ లెక్కలేవో నువ్వు చేసుకో
మనసు లెక్కలు సంగతి
నాకు వదిలేయవోయ్


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!