పేచీకోరు నవుతా

అప్పుడప్పుడు
ప్రేమ నా సొంత విషయం
అనే స్పృహ కలిగి ప్రేమించానని
నీతో చెప్పడం ఎందుకని
ఆలోచనలో పడతాను

నా మాటలతో నీ కాలాన్ని
దొంగిలించడం సరికాదని
నీతో మాట కలిపిన ప్రతిసారి
ఇదే ఆఖరి మాట అనుకుంటాను

అదేమిటో
నీ నుంచి వెనుదిరగగానే
తెలిసిన దారులన్నీ కనుమరుగై
తప్పిపోయిన జింక పిల్లలా
సముద్రపు లోతుల్లో చిక్కుకున్న చేపపిల్లలా
నా మది బెదిరి అల్లకల్లోలం అవుతుంది

అయినా
నా ప్రతిక్షణం నీకు పంచబడినప్పుడు
నాకై కొత్తగా సమయాన్ని సృష్టించుకునేదెలా
అన్ని సంశయాలు సందేహాలే
నీవు ఎదురు పడనంతవరకు

ఓయ్ ..ఎందుకనో
ప్రేమలో నమ్మకంలోని కొలతలు
దారి తప్పుతున్నట్లున్నాయి
మరింత పేచీకోరు నవుతానేమో
నాతో కాస్త జాగ్రత్తోయ్


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!