మధువంతా నీవైతే

నీవు రాలేదని
నీ రాకకై ఎదురు చూసి
మనసు ... తనువు
గిడసబారి పోతుంది

మధువు మరుపు నిస్తుందేమో
కాస్తంత మధువు గ్రోలనా
నిన్ను మరవబోవ

ఓయ్
జ్ఞాపకపు తెర నీదైనపుడు
మధువంతా నీవైతే
జాలువారే మధువు
నాతో జత అవుతుందా!

అయినా
ఓసారి రారాదు
మధువుని మరుపుని
అందించిపోరాదు.


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!