ప్రేమ ఏం చేస్తుందని

ప్రేమ ఏం చేస్తుందని
ఆశ్చర్యంగా అడిగే మనుషులు
నాకు ఎప్పుడు వింతేనోయ్

ప్రేమిస్తూ ప్రేమిస్తూ
మనసు మరింత సున్నితత్వం
అద్దుకుంటుందని..

ఈర్ష అసూయ ద్వేషం
ముళ్ల చిక్కులు విడదీసుకుని
గంధపు లేపనం అద్దుకుంటుందని
ప్రేమ తెలియని వారికి
తెలిపేదెలా...

అందరిలో మంచిని వెతుకుతూ
ఆనందాన్ని పంచాలని
అవధి లేకుండా
ప్రేమిస్తూనే ఉంటుందని

ప్రేమకు అలవికాని
రంగులు అద్దుతూ అద్భుతాలు
సృష్టిస్తూనే ఉంటుందని ..
ప్రేమే తెలియని వారికి
వివరించేదెలా...

ఒక్కసారి ప్రేమించి చూడు
నీవు నీవుగా ఉండి
ఆకాశమంత ప్రేమించు

కంటి ముందు
రూపు నిలవనంతగా
సముద్రమంత ప్రేమించు

ప్రేమలోగిలిలో అడుగుపెట్టి చూడు
నీ ... నా రేఖలు చెరిగిపోతాయి
ప్రేమ తప్ప మరొకటి కనిపించదని
ఆత్మ సాక్షిగా చెబుతున్నా.....
అనుసరించి చూడు..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!