మదికి విందుభోజనం

నువ్వు తప్పిపోతున్నావా
నా నుండి తప్పుకుపోతున్నావా

నీ ఊహల్లో చెదిరిపోతున్నానా
చెరిపేసుకుపోతున్నావా

నా గమకాలు గమనాలు
నీకు అడ్డనుకున్నావా
ఆనవాలే వద్దనుకున్నావా

ఓయ్
నువ్వు ఏమనుకుంటే ఏమిలే
వలదన్నా వదలని నీడలా
నీలో ఊసులు చెప్పే ఊపిరిలా
అణువణువు అల్లుకుపోడానికి

సమయంతో సమన్వయం లేని
నీ నుంచి రాలిపడే ' హాయ్ పిల్లా '
అనే పిలుపు చాలదా..
ఈ పూటకి అదే మదికి విందుభోజనం❤️

Pic courtesy: మెరాజ్ ఫాతిమా


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!