అర్థం కాని ప్రశ్న

రోజు ఉషోదయం అతనితో మొదలవుతుంది..
కొన్ని ప్రశ్నలు ...ఎన్నో జవాబులు ...
కొన్నిసార్లు మౌనాలతో ముగుస్తుంది...
ఒకోసారి అర్థం కాని ప్రశ్నగా మిగిలిపోతాడు...

అయినా
అతనితో స్నేహానికి అర్జీ పెట్టుకుంటాను
అతను నన్ను వదిలి వెళ్ళకుండా
కట్టడి చేయాలని ఆశ పెట్టుకుంటారు

అతనిలోని ప్రతీ కోణాన్ని తరిచి చూడాలని
అతడు నడిచిన దారులన్ని కలియ తిరగాలని

అర్థం కాని ప్రశ్నగా మిగిలినతనాన్ని
అనంతమైన జవాబుగా మార్చాలని

క్షణం క్షణం నాలోని నన్ను
తరచి తరచి శస్త్ర పరీక్షలు చేసి
అతని ఆనవాళ్లకి ఓ రహదారి వేస్తున్నా..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!