ఆరని జ్వాల-ప్రేమ

ఎక్కడో
ఆకాశాన రంగులు చేరిపేసారు
చుక్కల నెవరో తెంపుకెళ్లారు

అక్కడ
ఎండుటాకులకు నడకలని
రాలిన పూలకి నాట్యాన్ని
నేర్పడానికి
కొండమీద బండరాయి 
దొర్లుకుంటూ వచ్చింది..

ఇక్కడ
నిద్రలేచిన కలలు నీకై వెతికేను
నాలోని ఊసులు నీకోసం వగిసేను
మరులుగొన్న మనసు మాటిమాటికి తలిచేను

ఇంతకు ఏమయింది....
ఎక్కడో  కొందరు దౌర్జన్యం అన్నారు
అక్కడ  ఎందరో విప్లవ గీతాలన్నారు
లోకం నిండుగా విషాదమే అన్నారు

అయినా
నీ ఆనవాలు ఊటబావై
తనలో నను దాచుకుంది..

ఆరని జ్వాల.... అయినా
ఇక్కడ మాత్రం
ఇంకా ప్రేమే ఉంది...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!