రాజసపు కలనవ్వాలని ..

ఓ సాగరం నన్ను తన లోలోపలికి లాక్కెళ్ళింది
ఉక్కిరిబిక్కిరియై ఒడ్డు చేరాను..

అప్పటినుండి
ఒంటరి దుఃఖం తోడయింది

వదిలి వచ్చానని ఓసారి... 
పంతం పట్టకుండా
వదిలేశాడని మరోసారి..

వస్తానని అనలేక
రమ్మని పిలవలేక...

వగచి వగచి
ఇసుక రేణువులుగా
విరిగి విరిగి ..
నుసి నుసిగా
తనలో కరిగిపోతున్నా  ..

కాలం వడిలో
రాజసపు
కలనవ్వాలని ..
 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!