సడిచేయని వర్షం

అనుకోని ఉదయాన
ఆకాశమంతా
రంగులద్దబడ్డాయి...

జారవిడిచిన
రంగులు కొన్ని
జలపాతాలై
తడిపేశాయి

అణువణువు
ఉక్కిరి బిక్కిరియై
మరలి చూసేసరికి

రంగులన్నీ
సీతాకోక చిలుకలై
ఎగిరిపోయాయి

సడిచేయని వర్షంలా
అచ్చంగా నీలా....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!