అక్షరం అక్షరంగా

నీ కలనవుదామని
కవితనై అల్లుకుందామని
మదినిండుగా అనుకున్నా
అడుగు నీవైపు వేయలేక ..

వాక్యాలన్నీ చిందరవందర చేసి
అక్షరం అక్షరంగా రాలాను
నీదైన....నీ నవ్వు కోసం


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!