ఓ నిశ్శబ్ద సాగరం..

సుదూర తీరాన
నేలను తాకిన  ఆకాశం
కంటపడింది ఓ రోజు

రంగులు జల్లి ఆడుకునే
బాల్య స్నేహం కనిపించి
దారితెన్ను తెలియకనే
అడుగులు అటుగా వేశాయి

వెళ్ళిన చోటు నందనవనమని
మరో మదికి .. మనిషికి
చోటే లేదని తెలిసి
వేకుకు ఝామున సద్దుమణిగిన
కలలా వెనుదిరిగింది...

నిశ్శబ్దంగా
ఎన్నో రహస్యాలు దాచబడిన
ఓ గురిగింజలో
మరో ఇష్టం దాచబడింది

ఇప్పుడు ఆమె
నింగిని తాకే
అలలను
ఒడిసిపట్టిన సాగరం.,..
ఓ నిశ్శబ్ద సాగరం....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!