ఆమె ఒక అద్దం

ఆమె ఒక అద్దం కాబోలు
ఎదుట నించున్నవారికి
ఎప్పటికీ కనిపించదు

అమ్మాయి.. అమ్మా...ఆడది
పిలుపు ఏదైనా..
ఆమె ఎవరికీ అర్థం కాదేమో...

తనని తాను అల్లుకుంటూ
తనని తాను దిద్దుకుంటూ
తనని తాను చెక్కుకుంటూ...
చెదిరిపోకుండా చూసుకుంటూ
చెక్కు చెదరని చెకుముకిరాయి

ఒకసారి
నీ మనసు అరల్లోకి
పరికించి చూడు...
పట్టుబట్టి తనతో ఉండి చూడు

నీ చేతిగీతల అనవాలుకు
మనసులోని స్తబ్ధతకి
ఆచూకీ అందుతుంది..

నీ తడబడే అడుగులకు
పరుగులు నేర్పుతుంది
జీవితం మరింత కొత్తగా
ఆనందం అందుకుంటుంది..

ఏమోయ్... ఒకసారి
ఒకే ఒక్కసారి... చివరాఖరుగా
వెనుదిరిగి
అడుగులు వెయ్యరాదు
ఆమెను చేరేవరకు....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!