కలంకారీ రంగులు

పిలవని అతను వచ్చాడు 
కలంకారీ సొగసుల
రంగుల రాఖీ కట్టాడు

మాటను..కాలాన్ని
ఒడుపుగా...ఒడిసి
పట్టడం తెలియక

తటిల్లున......
మాట మాట వచ్చి
మౌనంతో రాజకోట కట్టాడు

ఏదైతేనేం
మౌనపు సంతలో
దాగుడు మూతల్లో
ఒకరికి ఒకరు

అయితేనేం
ఇరువురూ
ఒకే దారానికి
వేసిన రెండు రంగులు

కలవని రంగులు
చెదరని రంగులు
కలంకారీలో
ఒదిగిన రంగులు

అచ్చంగా
నేను...మరొక నేనులా


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!