రాలిన నెమలీక

పచ్చని చెట్లకు వారధి ఏమో
వస్తూ వస్తూ చిరుజల్లంటి మాటలు
జలపాతం లాంటి ఉత్సాహం
మిణుగురుల్లాంటి  ఆశలు
దోసెడు నిండుగా తెచ్చి అభిషేకించాడు

ఏమరుపాటుగా ఉన్నానేమో
ఒడిసి పట్టడం రాలేదేమో
తడబాటుతో నేను తప్పుకున్నాను

కరిగిన కాలంవడిలో
తెగిపోయిన జ్ఞాపకాలని ముడేస్తూ
రాలిన నెమలీక ఒకటి
సీతాకోక చిలకయై అతనికై వెతికింది


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!