నీ జ్ఞాపకం

నీవు అందరాని దూరంలో ఉన్నా
నాకు లోటులేదులే వోయ్
నా మాట ఆగలేదు
పంచుకునే మనుషులు
తరగలేదు

అయినా ఎందుకో
విజయం నీదే..

నీ జ్ఞాపకం పదే పదే
నీ చెంత ఉన్న
నా స్వేచ్ఛని గుర్తు
చేస్తూనే ఉంది..

అలలు అలలుగా
అలవికాకుందా...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!