మల్లెలు-అతని కోసం

నా ఎరుపు గాజుల
కేరింతల గలగలలు
లోలోపల దాచుకున్నాయి
అతని ఊసు తెలియక..

నా చెవి జూకాల
హొయల చిరుసవ్వడి 
నిశ్శబ్దంలో ఒదిగిపోయింది
అతని జాడ తెలియక..

నా కాలి పట్టా ఒకటి
అనువుగాని వేళ
నన్ను వదిలి వెళ్ళింది
అతన్ని వెతుకుతూ....

యే ఆనవాలు అంతు చిక్కిందో మరి....
ఇంకా అమాయకపు వీడని
నా జడలోని మల్లెలు
నను వీడి దారంతా రాలాయి
అతనికోసం... అచ్చంగా
తనలాంటి అతని కోసం.....
 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!