నాలాంటి ఒకరు

జ్ఞానం లేని మాటలన్నీ
మా వీధిలో రాలి పడ్డాయి

ఒక్కొక్క దాన్ని తుడిచి
మా వెదురు బుట్టలో దాచాను

ఒకానొక అర్ధరాత్రి సమయాన
రూపు మార్చుకుని బ్రహ్మకమలాలై

ఆకాశానికి ఎగిసి పోయాయి
మౌన మునులకు  ధారపోయ

నేను ఇంకా రాలిపడిన వాటిని
వెదురు బుట్టలో దాస్తూనే ఉన్నా

అచ్చంగా నాలాంటి ఒకరు
ఎదురుపడితే ఇద్దామని...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!