నత్తగుల్ల

సుదూర తీరాన
ఒకానొక సమయాన....
అనుకోని ప్రయాణికుడు
సంద్రపు అంచున ఓ శిల్పానికి
రంగులద్దాడు ప్రేమను రంగరించి

ప్రేమను ఒడిసి పట్టలేక కాబోలు...
కరిగిపోతూ.. అణువు అణువుగా రాలిపోతూ
వలయాలు వలయాలుగా సముద్రమంత వెదజల్లుతూ
నత్తగుల్లగా మారి సముద్రపు అడుగు చేరింది.....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!