నగిషీ చెక్కిన కిటికీ

మా ఇంటి కిటికీ వైపు ఎందరో
చూస్తున్నారు...ఆకాశాన్ని కప్పెస్తూ
కొందరు కిటికి వెంట తమ కళ్లను
వదిలేసి వెళుతున్నారు..
నిశ్శబ్దపు కిటికీ చెంత
నగిషీ చెక్కుతూ నేను...

ఉదయించే సూర్య కిరణపు నీడలా
లోనికి చొచ్చుకు వచ్చాడతను
తెరిచి ఉన్న కిటికీని సూటిగా చూస్తూ...

మూసివున్న గోడలను శిథిలం చేశాడు
శిధిలగోడలు దాటుతూ
అతని నీడలో ఒదిగిపోయాను...

నేను నగిషీ చెక్కిన కిటికీ
ఇంకా అక్కడే ఉంది ...
నా ఆనవాలు ఒడిసిపట్టుకొని
నినీలకాశం చూస్తూ....
ఇపుడు ఎందరో మనసుని
వదిలి వెళ్తున్నారు.....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!