ఓదార్పు పలకనెందుకో

మాటలే మరిచినట్టు
నీవు మౌనంగా ఉంటావు
అయినా
ఓదార్పు పలకనెందుకో..

కలతపడుతూ
కలవరపు మనసుతో
నాకై వేచి ఉంటావు
అయినా
ఓదార్పు పలకనెందుకో..

నాలోన తేనె తలపులు వదిలి
నీవు నిస్పృహగా వెనుకడుగేస్తావు
అయినా
ఓదార్పు పలకనెందుకో..

ఎప్పుడో 
సంతోషపు నురగతో
నావైపు అడుగులేస్తావు
అయినా
పరుగున వచ్చి
ఓదార్పు కోరనెందుకో....

బహుశా
ఒకప్పటి నీ మౌనానికి
సంద్రం అయిన మనసు
తుఫాను తాకిడికిలో
చిక్కుకుంది కాబోలు
నిశ్శబ్దగీతం ఆలపిస్తుంది..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!