ఓ చెలి..నా దరి చేరరావా..

ఓ చెలి.. నా చెలి...
చిరుగాలిలా వచ్చేయవా... గిలిగింతలు పెట్టేయవా!
సుడిగాలిలా చుట్టేయవా... నా మనసునే బంధించవా!
మబ్బులా కమ్మేయవా... నీ ఎదలోనా చోటియవా!
వరదలా ముంచేయవా... నీ ప్రేమలో దాచేయవా!
సేలయేటిలా... మరుమల్లెలా... కలహంసలా
నా దరి చేరరావా... నా విరహాన్ని దోచేయవా!!


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!