సంగీతం...


భావ రాగ తాళాలతో కూడు కున్నదే సంగీతం...
సప్త స్వరాల సరిగమలతో కూడు కున్నదే సంగీతం...
శృతి లయల హృదయ వేదనలతో కూడు కున్నదే సంగీతం...
ఆ నాదః బ్రహ్మలో ఖ్యం చేయునదే సంగీతం...


Comments

Post New Comment


Anjan Vankam 16th May 2011 15:28:PM

I am so glad you like it..Thanks :) Thanks all for the votes and tweets :)


Anjan Vankam 16th May 2011 05:12:AM

Thanks all for the votes, tweets and likes :)


Anjan Vankam 14th May 2011 11:17:AM

Thanks రమా దేవి గారు.. :)


Rama Devi 14th May 2011 04:47:AM

your poetry is simple and very interesting...you said as a .. philosopher