నిజమంటే,...నువ్వంటే,..

మంచి విషయాలు చెప్పక్కరలేదు,...మంచి పనులు చేస్తుంటే,
కరుకైన మాటలు చెప్పి బాధపడనక్కరలేదు,...నువ్వు చెప్పేది నిజమైతే,
ఋజువులే అక్కరలేదు నువు తప్పంటే ,...మనసు మంచిదైతే,
ప్రపంచం వేలెత్తి చూపెడితే ,...నీ వాళ్ళ కోసం నువ్వేదైనా చేసేస్తుంటే,
చావు నిను పిలుస్తుంటే,...నీకు పూల బాట కనబడుతుంటే...
ఎవడుంటాడు గొప్పోడు నీకంటే ,... ప్రపంచానికి భయం,... నిజమంటే,...నువ్వంటే,..

-నరేన్

 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!