జ్ఞాపకాల కోసం....

ఇంత బాధని వొర్చుకోలేక దైవం కూడా వదిలేస్తే
ప్రేమించే వరమనుకుని అమాయకంగా కోరుకున్నాను,

నను వీడి వెళిపోతుంటే తిరిగిరానని తేల్చి చెబుతుంటే
ఎందుకు పిచ్చిగా ఆశలు పెట్టుకున్నాను?

నరాలు తెగిపోతుంటే గుండె గోడలు పగిలిపోతుంటే
వూపిరి ఆగిపోతుందేమో అని ఎందుకు భయపడుతున్నాను?

మరుజన్మ కి కూడా నిను పొందలేకపోతే
ఈ జ్ఞాపకాలుకూడా మిగలవేమో అని బ్రతుకుతున్నాను ...

-నరేన్


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!