స్పందన

అమ్మా ఆకలంటే,

వెయ్యండో ఓ చపాతీ,

లేదా ఇవ్వండో తుపాకీ,

తీర్చుకుంటా తరతరాల బాకి.

ఈకవిత ఎవరు వ్రాసిందో తెలియదు. కాని నాలో స్పందన కలిగించి కాగితమ్మీద అక్షరాన్ని నిలిపింది


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!