చిన్నారి బొమ్మ

చిన్నారి బొమ్మ నచ్చిందని తెచ్చుకున్నా
ముస్తాబులెన్నో  చేసాను
బుజ్జి మాటలు నేర్పాను
బుడి బుడి నడకలు నేర్చింది
నాతో పాటు ఆడింది .....
బ్రతుకు బాటలో పయనించింది.....
కాలం గడచిపోయింది........
నా చిన్ని బొమ్మ నాకేదురయ్యింది

నిను ముస్తాబు చెస్తానంది...
ఎన్నో మాటలు చెపుతానంది....
నన్ను వదిలి వెళ్ళనందిఏమని చెప్పను!
తప్పని చెప్పనా...తప్పుకోమని చెప్పనా...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!