మన బంధం కలకాలం...

నీ కళ్ళు ఉదయాన ఉషోదయ రవి కిరణం

నీ ఊపిరి పిల్ల గాలి వయ్యారాల పూల వనం

నీ రూపం మది యదను దోచే మలయ మారుత వీక్షణం

నీ స్వరం సప్తస్వరాల సంగీత సుమధురం

నా హృదయంలో కొలువున్న నీ అభినవరుపం

చేరగనివ్వను నా జీవితాంతం

వుహించలేను నువ్వు లేకుండా ఒక్క క్షణం

నిలిచిపోవాలి మన బంధం కలకాలం...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!