ఆకాశంలోని హరివిల్లు

ఆకాశంలోని హరివిల్లు జాడే తెలియలేదు...

అక్కడా ఇక్కడా ఎంతో వేదికా, ఆనవాలే చిక్కలేదు...

అయ్యో ఇదేంటి!

గోరింటాకు దిద్దిన అతివ అరచేతిన ఒక వర్ణము..

నుదుటన దిద్దిన అందాల భామ కుంకుమలో ఒక వర్ణము..

కాటుక దిద్దిన తరుణి చూపుల్లో ఒక వర్ణము..

పరుగులు తీసే అమ్మాయి అందెల సవ్వడిలో ఒక వర్ణము..

కడవతో వచ్చే కన్య నడుము వంపులో ఒక వర్ణము..

చిరునగవుల వయ్యారి వాలు జడలో ఒక వర్ణము..

సిగ్గుపడే సొగసరి బుగ్గల్లో ఒక వర్ణము..

నింగి నుండి నేల దిగి వచ్చాడు, తన సప్త వర్ణాలను బహుమతిగా ఇచ్చాడు...

అమ్మాయిలంటే ఎవరు ఆశ పడరు!


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!