శిలలాంటి ఒక హృదయాన్ని ప్రేమిస్తాం...

శిలలాంటి ఒక హృదయాన్ని ప్రేమిస్తాం,...

ఆ శిలను కరిగించేలా వేలరాగాలు ఆలపిస్తాం,...

ఒక రాగాన్ని పాడటానికి కోటి ఎదలయలను ఖర్చు చేస్తాం,...

అలసిపోయిన గుండెనోదిలి, కనికరించని శిలని నమ్మేస్తాం,...

సముద్రమంత ప్రేమని తేలికగా పంచేస్తాం,...

సహకరించని మనసుతో ఒంటరిగా బ్రతికేస్తాం,...

కానీ ,... ఒక్కసారే నిజంగా ప్రేమిస్తాం,..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!