ఏం అనను - ఏం చేయను

కురిసే వానని చూసి దారిలో నేనున్నాని

తలపే తలపుకు వచ్చి...

వడివడిగా దరి చేరాడే మడచిన గొడుగు చేత పట్టి...

పెళ్ళిసందడిలోన అరచేత గోరింటాకు లేదంటూ గారాలు పోయే నా

తలపే తలపుకు వచ్చి...

గోరింటాకు రుబ్బుకు వచ్చి అరచేతే అద్దాడే...

చిరు చీకటిలో ఆరిన దీపం చూసి భయపడతాననే నా

తలపే తలపుకు వచ్చి...

దీపం కానరాక వెలిగే కర్పూరం చేతపట్టుకు వచ్చాడే...

ఆలోచన మరచేవాణ్ణి ఏం అనను...

ఇష్టం అంటూ దరిచేరితే ఏం చేయను...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!