ఎంత ఆపినా నీ ఊహే...

ఎంత ఆపినా నీ ఊహే కమ్ముకుంటుంది,

అధరం తెలియకుండా నీ పేరు జపిస్తోంది,

హృదయం ఎందుకో మౌనంగా రోదిస్తోంది,

మనసు నిను వీడిపోయానని నాతో అబద్దమాడింది,

యద లయలలో ఎక్కడో నీ ఉనికి నిద్రపోతుంది,

అది నన్ను హెచ్చరిస్తూ ఒకేమాట చెబుతుంది,…

“నీకు ప్రాణం మాత్రమే మిగిలింది!”

- -నరేన్


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!