ఆశ

ఆశ

అడుగుల సవ్వడి విని

తలెత్తి చూశా

చిరునవ్వుల వరమాల

తెస్తున్నావని......!

 

చేజారిన నా బాల్య౦

నీ సమక్ష౦ లో

తిరిగి పొ౦దాలని.....!


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!