దేవుడొచ్చాడు.....

సాయంత్రంవేళ పాప ఇసుకలో గుడి కట్టి ఆడుకుంటుంది.. ఆటలు అయ్యాక తలంతా ఇసుక పోసుకొని లోపలికి వచ్చిన పాపను చూసి అయ్యయ్యో! ఏంటి ఇదంతా.. అని అనగానే....

దేవుడమ్మా! అని టకీమని జవాబిచ్చింది అది విని అర్థంకాక తెల్లమొహం వేసుకొని.. ఎలా అన్నాను కాస్త అయోమయంగా...

ఇందాక.. గుడి ఆటాడుకున్నానా.. అప్పుడు దేవుని చేశానా... గీత నాతో కచ్చి అయ్యి దేవుణ్ణి నా మీదకి విసిరేసింది మరి.. పెద్ద కళ్ళు వేసుకొని నా వంక చూస్తూ....

అయితే మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం .... పద స్నానం చేద్దువు అన్నాను నెమ్మదిగా ఆలోచనలు నుండి తేరుకుంటూ ....

ఒక్క క్షణం ఆలోచనలో పడినట్లు ఆగిపోయి
పరిగెత్తుకొని మళ్లీ ఇసుక వైపు వెళ్ళింది...
తలంతా తన చిన్ని చేతులతో దులుపుకుని వచ్చి ...

ఇపుడు దేవుడు నీళ్ళల్లో కొట్టుకుపోడు కదా స్నానం చేస్తే అంటూ పాప నవ్వింది.....
 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!